...Algemene voorwaarden DOE-reizen

Algemene voorwaarden

Video Aspect Ratio: 9:4

Algemene voorwaarden

kijk deze eventjes na

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Opdrachtgever:

de wederpartij van DOE reizen, of

degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of

degene aan wie overeenkomstig paragraaf 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot DOE reizen is overgedragen.

Reiziger:; degene voor wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a.vervoer; b.verblijf; c. een andere dan lid a.of b. verband houdende dienst, die een deel van de reis uitmaakt.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Kantooruren maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (Midden-Europese-Tijd)

Zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur (Midden-Europese-Tijd)

Donderdag- en vrijdagavond van 18:00 tot 21:00 uur (Midden-Europese-Tijd)

Buitenkantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

De bedragen in deze algemene Voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Onder de aanduiding 'Europa en de Middellandse Zeelanden' wordt verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden, respectievelijk alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

Paragraaf 2 Rechtsgeldigheid overeenkomst

De offerte van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig worden herzien. Herziening wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herziening dient uiterlijk binnen achtenveertig uur na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventuele betalingen.

Offerte en aanvaarding

De overeenkomst is rechtsgeldig bij aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte aan de reisorganisator. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever (langs elektronische weg) een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

Herziening offerte

Fouten en vergissingen

Fouten en vergissingen binden de reisorganisator niet. Fouten en vergissingen die – vanuit het oogpunt van de gemiddelde opdrachtgever – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar (moeten) zijn.

Ontbinding wegens te geringe deelname

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij een te kort van het minimum vereiste aantal opdrachten. De opzegtermijn van vier weken voorafgaande aan de vertrekdatum is hierbij het uitgangspunt. Het minimum aantal aanmeldingen van acht geeft de reisorganisator het recht tot ontbinding. De paragrafen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Informatieplicht opdrachtgever

De opdrachtgever verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent de reiziger die van belang kunnen zijn voor het rechtsgeldig aanvaarden van de overeenkomst. Daartoe behoren (indien beschikbaar) het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.

Tevens vermeldt de opdrachtgever bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst door de reisorganisator. Indien de opdrachtgever in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat paragraaf bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Opdrachtgever

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (opdrachtgever), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie anderzijds verloopt uitsluitend via de opdrachtgever.

De (mede) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Gegevens en voorbehouden in publicatie

Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

Uitdrukkelijke wens

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische wensen behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.

De reisorganisator heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 23,- per boeking;

communicatiekosten;

eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Een uitdrukkelijke wens op andere dan medische gronden neemt de reisorganisator alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

de aan de wens verbonden organisatiekosten van € 27,- per boeking;

communicatiekosten;

eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Ook deze wensen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.

Vertrek- en aankomsttijden

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn indicatief definitief. De reisorganisator kan hier binnen redelijke grenzen van afwijken. In dat geval zijn de paragrafen 11 en 12 niet van toepassing.

Vervoerders

Bij vervoer wordt de identiteit van de uitvoerende maatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de opdrachtgever bekendgemaakt, zo mogelijk bij de overeenkomst en uiterlijk acht weken voor vertrek.

Informatie van een andere partij

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie van foto's, folders, websites, advertenties en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van een andere partij opgesteld of uitgegeven.

Paragraaf 3 Betaling

Bij het rechtgeldig maken van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale prijsovereenkomst te worden voldaan.

In geval van eigen-(geregeld)vervoer naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans bedraagt de aanbetaling 30% van de reissom.

Het restant van de gehele reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen zeven kalenderdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van paragraaf 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Indien de overeenkomst binnen drie weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient u het gehele factuurbedrag middels een spoedbetaling direct te voldoen.


Garantieregeling STO Garant 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt DOE reizen gebruik van STO Garant. Je kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van DOE reizen wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vind deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan DOE reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van DOE reizen niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Paragraaf 4 Prijzen

De gepubliceerde prijzen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst.

De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie.

Zolang niet de gehele factuur is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de prijsovereenstemming te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de prijsovereenkomst, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal de reisorganisator na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf acht weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.

In afwijking van het sub a. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

De opdrachtgever heeft het recht een verhoging van de prijsovereenkomst als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen drie dagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Indien de opdrachtgever de verhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen zevendagen na ontvangst door de opdrachtgever van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de opdrachtgever recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De paragrafen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Paragraaf 5 Informatie

Uiterlijk bij rechtsgeldig maken van de overeenkomst zal door de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening van de opdrachtgever, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten bij door de reiziger, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

Door de reisorganisator zal de opdrachtgever informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van verzekeringen.

Paragraaf 6 Reisbescheiden

De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk tien dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de opdrachtgever, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

Indien de opdrachtgever uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.

Ingeval een reis wordt geboekt binnen tien dagen voor de dag van vertrek geeft de reisorganisator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld.

Als de opdrachtgever deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator.

Paragraaf 7 Wijzigingen door de opdrachtgever

Na het rechtsgeldig maken van de overeenkomst kan de opdrachtgever wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde prijsovereenkomst onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 27,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot achtentwintig dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de opdrachtgever onverwijld worden meegedeeld. De opdrachtgever kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is paragraaf 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de opdrachtgever op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop paragraaf 9 van toepassing is.

Paragraaf 8 Rechten en plichten overdracht

Voor de vertrekdatum kan de opdrachtgever de rechten overdragen aan een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;

het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

De opdrachtgever, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de factuur, de in paragraaf 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Paragraaf 9 Annulering door de opdrachtgever

Basis - annuleringskosten

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende kosten verschuldigd bij annulering:

- tot 84 kalenderdagen (exclusief) vóór vertrek: de aanbetaling;

- vanaf de 84ste tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de factuur;

- vanaf de 28de tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de factuur;

- vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de factuur;

- op de vertrekdag of later: de volledige factuur.

Aanvullende annuleringskosten

Voor eigen-vervoer naar de ontmoetingsplaats, worden naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de annuleringskosten met 10% verhoogd.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals b.v. zeiljachten, nationale parken en culturele of andere evenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Deelannulering

Indien de opdrachtgever uit een reisgezelschap een reiziger zijn overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

Als de grootte van het resterende gezelschap niet boven het minimum aantal personen blijft, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde reis.

Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de prijs gewijzigd conformhet voorstel. Voor de betaling van de gewijzigde prijs zullen de normale betalingsregels van paragraaf 3 gelden.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.

Lagere annuleringskosten

De opdrachtgever die de overeenkomst annuleert, is gehouden aan de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de annuleringskosten van de reisorganisator lager uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere annuleringskosten in rekening brengen. Met de annuleringskosten worden geleden verliezen en gederfde winsten door berekend aan de opdrachtgever.

Paragraaf 10 Opzegging door de reisorganisator

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de oorzaak van de opzegging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van paragraaf 12.

Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de opdrachtgever of de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in paragraaf 13.

Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Paragraaf 11 Wijziging door de reisorganisator

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in paragraaf 10 lid 2. Deze deelt hij binnen tweeënzeventig uur aan de opdrachtgever mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf tien dagen voor vertrek deelt hij deze binnen vierentwintig uur mee.

Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft hoeft de opdrachtgever de wijziging(en) niet te accepteren.

Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de opdrachtgever de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

In geval van wijziging doet de reisorganisator de opdrachtgever, indien mogelijk, een alternatief voorstel. Dit doet hij binnen tweeënzeventig uur. Vanaf tien dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van vierentwintig uur.

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieven moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

de aard en classificatie van de aangeboden dienst staan als gelijkwaardig te boek

de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

de samenstelling van het reisgezelschap;

de aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;

de door de opdrachtgever verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

De opdrachtgever die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen tweeënzeventig uur na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf tien dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van vierentwintig uur.

In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te ontbinden. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen tweeënzeventig uur na ontvangst van de afwijzing door de opdrachtgever. Vanaf tien dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van vierentwintig uur. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van het factuurbedrag (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen twee weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van paragraaf 12.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in paragraaf 13.

Indien na aanvang van de overeenkomst een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve worden getroffen met het oog op continuering van de overeenkomst. Zie voor de kosten daarvan paragraaf 13. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig alternatief. Betreft dit vervoer da zal de reisorganisator hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan paragraaf 13.

De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in paragraaf 15 lid 4, verplicht de opdrachtgever te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Paragraaf 12 Aansprakelijkheid en overmacht

Onverminderd het bepaalde in de paragrafen 10 en 11 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in paragraaf 17 lid 1.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator onverminderd het bepaalde in de paragrafen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst:

is toe te rekenen aan de opdrachtgever;

niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;

te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit paragraaf.

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Paragraaf 13 Hulp en bijstand

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig paragraaf 12 lid 3 is toe te rekenen.

Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Paragraaf 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

Ingeval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de opdrachtgever zijn schade mogelijk heeft kunnen verhalen uit hoofde van een mogelijk juiste verzekering.

Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit paragraaf is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

De in dit paragraaf opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Paragraaf 15 Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in paragraaf 17 lid 1 te voldoen.

Iedere reiziger dient zich uiterlijk vierentwintig uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de begeleiding te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Paragraaf 16 Rente en incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Paragraaf 17 Niet helemaal tevreden

Niet helemaal tevreden in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in paragraaf 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich - in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener, de begeleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een tekortkoming schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen.

Laat de begeleiding direct ter plaatse weten wanneer iets niet in orde is, zodat we een oplossing kunnen zoeken. Wordt het probleem ter plaatse niet naar tevredenheid opgelost, neem dan altijd contact op met de reisorganisator: indien een klacht niet zo snel mogelijk bij de reisorganisator wordt gemeld, eventueel recht op schadevergoeding wordt beperkt of uitgesloten. Je kunt, om dit te voorkomen, in een dergelijk geval een e-mail sturen naar

de reisorganisatie.

De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Als een afwijking in uitvoering van de overeenkomst niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. De opdrachtgever voegt daar een kopie van het opgemaakte rapport bij.

Als afwijking in uitvoering de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de opdrachtgever van de feiten waarop de afwijking betrekking heeft, bij de reisorganisator te worden ingediend.

Indien de opdrachtgever de afwijking niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de opdrachtgever hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de opdrachtgever hierover (langs elektronische weg) “schriftelijk” bericht.

De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de afwijking “schriftelijk” een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn uit Paragraaf 18 lid 1a verlengd met één maand. Als de reactie van de reisorganisator meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit Paragraaf 18 lid 1a verlengd met twee maanden.

Als sprake is van een verdere tijdsoverschrijding door de reisorganisator waardoor de reactietermijn van de reisorganisator met meer dan drie maanden wordt overschreden, kan de rechter besluiten de betreffende afwijking toch in behandeling te nemen.

Paragraaf 18 Rechten

Als een afwijking in uitvoering van de overeenkomst niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de opdrachtgever desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) de afwijking schriftelijk voorleggen aan de rechter. De rechter behandelt uitsluitend afwijkingen van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De rechter doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De beslissing van de rechter geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een het en ander zijn kosten gemoeid.

De rechter zal een afwijking niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de reisorganisator surséance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De opdrachtgever die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze recht kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Paragraaf 19 Nakomingsgarantie

De reisorganisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen, tenzij de reisorganisatie besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

DOE reizen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het recht door de rechter op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

aan de reisorganisatie is surséance van betaling verleend;

het de reisorganisatie failliet is verklaard;

de bedrijfsactiviteiten van de reisorganisatie feitelijk zijn beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan aannemelijk kan gemaakt worden dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de opdrachtgever daarop schriftelijk een beroep doet bij de reisorganisatie.