...Boekingsvoorwaarden DOE-reizen

Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

deze zijn van toepassing

op alle vormen van dienstverlening

met DOE-reizen

Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is rekening gehouden met bestaande wettelijke bepalingen.

Aanvullende voorwaarden: DOE reizen heeft zelf aanvullende voorwaarden vastgesteld en gelden als aanvullende bepalingen aan onderstaande boekingsvoorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden mogen geen afbreuk doen aan deze boekingsvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.


Inhoud

Paragraaf 1 Inleidende bepaling

Paragraaf 2 De opdracht in het algemeen

Paragraaf 3 Reserveringsopdracht

Paragraaf 4 Betalingen

Paragraaf 5 Aansprakelijkheid

Paragraaf 6 Documenten

Paragraaf 7 Rente en incassokosten

Paragraaf 8 Klachten

Paragraaf 9 Rechten

Paragraaf 10 Nakomingsgarantie

Paragraaf 1 Inleidende bepaling

In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger:

degene door of voor wiens behoeve de door DOE reizen verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Opdrachtgever: degene door of voor wiens behoeve zelf of door zijn voogd de door DOE reizen verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en DOE reizen, waarbij DOE reizen zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

DOE reizen is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. DOE reizen verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van DOE reizen. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Als de opdrachtgever een reis boekt van DOE reizen, waarop deze Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze Reisvoorwaarden voor het hele traject: van advisering tot en met de uitvoering van de reis.

DOE reizen kan een reservering voor de opdrachtgever maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en de door de opdrachtgever gekozen dienstverlener. DOE reizen is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen voor de reiziger afsluiten.

DOE reizen is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. DOE reizen is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres. Ook is de opdrachtgever er zelf verantwoordelijk voor dat hij bij het op reis gaan in het bezit is van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal DOE reizen de opdrachtgever bij boeking wel algemene informatie kunnen verstrekken. DOE reizen zal de opdrachtgever in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze de opdrachtgever toegezonden worden en kan de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst eventuele fouten in de bevestiging door DOE reizen laten herstellen.

DOE reizen kan, mits dit van tevoren aan de opdrachtgever bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Paragraaf 2 De opdracht in het algemeen

De inhoud van de overeenkomst kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de opdrachtgever, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door de opdrachtgever gewenste diensten.

De opdrachtgever is jegens DOE reizen en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.

Bij boeking via internet richt DOE reizen het boekingsproces zodanig in dat de opdrachtgever er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door is de opdrachtgever aan deze overeenkomst gebonden.

De opdrachtbevestiging zal in het algemeen worden toegezonden, dan kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

De opdrachtgever is zowel jegens DOE reizen als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door DOE reizen. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

Paragraaf 3 Reserveringsopdracht

Informatieplicht opdrachtgever

De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan DOE reizen. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.

Prijswijzigingen

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door DOE reizen in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die DOE reizen moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Mededelingen

Alle mededelingen van DOE reizen zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Paragraaf 4 Betalingen

De verschuldigde bedragen dienen binnen de door DOE reizen aangegeven termijn te zijn voldaan. DOE reizen is bevoegd - zonodig in naam en voor rekening van de opdrachtgever – de verschuldigde bedragen te incasseren.

DOE reizen zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen.

Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door DOE reizen te zijn voldaan. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. DOE reizen heeft als dan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.


Garantieregeling STO Garant 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt DOE reizen gebruik van STO Garant. Je kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van DOE reizen wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vind deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan DOE reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van DOE reizen niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Paragraaf 5 Aansprakelijkheid

DOE reizen zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

Indien DOE reizen diensten verleent (inclusief advies/informatie) die leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst waarop deze Reisvoorwaarden van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze Reisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van klachten over de dienstverlening door DOE reizen berust in dat geval bij de reisorganisator.

Deze Reisvoorwaarden gelden eveneens indien DOE reizen naar Nederlands recht moet worden aangemerkt als reisorganisator, bijvoorbeeld als hij een pakketreis verkoopt van een buitenlandse reisorganisator.

Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt DOE reizen geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. DOE reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Voorzover DOE reizen zelf toerekenbaar te kort schiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van DOE reizen beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

DOE reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

Paragraaf 6 Documenten

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door DOE reizen algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever worden verstrekt.

De opdrachtgever is verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij DOE reizen heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of DOE reizen tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

De opdrachtgever is verantwoordelijk de reiziger voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Door of vanwege DOE reizen zal de opdrachtgever informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering.

Paragraaf 7 Rente en incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens DOE reizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Voorts is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende,onbillijk is.

Paragraaf 8 Klachten

Klachten over of een door DOE reizen gemaakte reservering, verstrekte advisering of informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij DOE reizen worden ingediend.

DOE reizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn uit art. 9 lid 1 verlengd met één maand. Als de reactie van DOE reizen meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit art. 9 lid 1 verlengd met twee maanden.

Paragraaf 9 Rechten

 

Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als terzake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de opdrachtgever tot uiterlijk drie maanden na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, drie maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum) de klacht voorleggen aan de de rechter.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Boekingsvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De opdrachtgever die geen gebruik wenst te maken van deze bindende adviesprocedure heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.

Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door DOE reizen één jaar na deze dienstverlening.

Paragraaf 10 Nakomingsgarantie

DOE reizen staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen, tenzij de verstrekker van een bindende advies besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

DOE reizen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat de klacht door de rechte op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

aan DOE reizen is surséance van betaling verleend;

DOE reizen failliet is verklaard;

de bedrijfsactiviteiten van DOE reizen feitelijk zijn beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan DOE reizen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de opdrachtgever daarop schriftelijk een beroep doet bij DOE reizen.