... Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Er zijn verschillende vormen van doelgroepenvervoer.

Doelgroepenvervoer vallende onder de verantwoordelijkheid van de gemeente:

  • Wmo-vervoer: In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) kan een burger aanspraak maken op aan mobiliteit gerelateerde hulpmiddelen en voorzieningen. Binnen de vervoersvoorzieningen is onderscheid gemaakt in individuele voorzieningen, zoals de rolstoel en scootmobiel, en collectieve vervoersvoorzieningen, zoals de regiotaxi. Voor het gebruik van Wmo-vervoer moet men een speciale indicatie hebben. De gemeente verstrekt deze indicatie. Voor Wmo-vervoer geldt een beperking tot maximaal 5 zones.
  • Vervoer van en naar de dagbesteding (voorheen AWBZ, nu Wmo)
  • Leerlingenvervoer: Leerlingenvervoer betreft het vervoer van en naar onderwijsinstellingen op primair en secundair niveau. De doelgroep bestaat uit leerlingen in het speciaal onderwijs of leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen.
  • Het vervoer in het kader van de Jeugdwet: Jeugdhulpvervoer wordt sinds 2015 aangeboden in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om het vervoer van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf voor jongeren.
  • Het vervoer in het kader van de Participatiewet: De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2015 overgegaan in de Participatiewet. Het betreft het vervoer voor mensen met een arbeidshandicap van en naar de sociale werkvoorziening.

Doelgroepenvervoer vallende onder de overheden. Deze worden uitgevoerd en bekostigd door het Rijk:

  • Valys is een Nederlandse dienstverlening die in het leven is geroepen voor bovenregionaal vervoer met een sociaal-recreatief karakter om meer geografische actieradius te geven. Valys is voor vervoer van 5 zones of meer.
  • Vervoer van en naar het werk op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia)
  • Vervoer van en naar beroepsgerichte opleidingen (WOOS)
  • Vervoer op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar dagbesteding of dagbehandeling.

Tot slot is er het zittend ziekenvervoer. Het betreft vervoer per auto (eigen auto of taxi) of openbaar vervoer naar instellingen of personen bij wie patiënten zorg ontvangen. Dit vervoer wordt bekostigd door de zorgverzekeraar.

Reactie plaatsen